BP SuperCard - Aplikacja internetowa
iReward24

Jeśli posiadasz już kartę BP SuperCard, w tym miejscu możesz ją zarejestrować.więcej

Zarejestruj kartę

Numer karty*
Kod weryfikacyjny*
Imię*
Nazwisko*
Email*
Numer telefonu*
Login*
Hasło*
Powtórzone hasło*
Pytanie*
Odpowiedź*
Klauzula
Administratorem Pania danych osobowych podanych w formularzu jest BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, która prowadzi działalność na terytorium Polski poprzez BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154, email: dane@bp.com. Dane będą przetwarzane przez administratora na podstawie: - umowy zawartej poprzez akceptację REGULAMINU KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD w celu realizacji tej umowy a także w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pani zgodę – w przypadku osoby, która dokonała zakupu karty, - zgody udzielonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu rejestracyjnym w celu obsługi zarejestrowanej karty oraz w celach marketingowych – w przypadku osoby, która rejestruje kartę, którą została obdarowana. Dane będą udostępniane podmiotom z grupy BP wyłącznie w celach określonych powyżej (w tym podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że PaniPana dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przechowywane przez okres 7 lat. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje PaniPanu prawo do: - żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, - sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach, - przenoszenia danych do innego Administratora danych, - cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z parwem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, a także - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Polityka prywatności
BP w Polsce - Ochrona prywatności Informacje o naszej Organizacji i Stronie Internetowej Za treści na stronie www.bp.pl odpowiada BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy, która prowadzi działalność na terytorium Polski poprzez BP Europa SE Oddział w Polsce. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności na innych odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych. Zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych Jeżeli w trakcie wizyty na stronie kontaktują się Państwo wysyłając wiadomość e-mail lub dzwoniąc na jedną z naszych infolinii, to decydują się Państwo na udostępnienie nam swoich danych osobowych. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne aczkolwiek niejednokrotnie może być warunkiem koniecznym do nawiązania kontaktu lub rozpatrzenia reklamacji. Komunikacja marketingowa z BP może być wysyłana do Państwa wyłącznie w przypadku, gdy wyrażą Państwo na nią odrębnie zgodę. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są każdorazowo w klauzuli informacyjnej umieszczonej obok formularza, za pomocą którego gromadzone są dane osobowe. Informacje o ruchu internetowym na stronie i plikach Cookies Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach są Państwo informowani o wykorzystywaniu przez nasz serwis internetowy plików Cookies. Serwery wewnętrzne BP i serwery usługodawców będących osobami trzecimi (które mogą być umieszczone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) automatycznie rejestrują dane dotyczące wizyty, opierając się na Państwa adresie IP. BP wykorzystuje te informacje, w celu sprawdzenia w jakich miejscach na świecie wykorzystywana jest strona internetowa. Pliki Cookies na Państwa komputerze można samodzielnie usunąć lub wyłączyć. Pliki Cookies mogą być tzw. "plikami Cookies sesji" (które są usuwane po zamknięciu przeglądarki) ilub "trwałymi plikami Cookies", które pozostają na Państwa komputerze przez dłuży okres czasu. Pliki Cookies są przez BP wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez BP z plików Cookies, możecie Państwo dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pozostawienie ich w domyślnym ustawieniu umożliwia przetwarzanie danych. Informacje zawarte w plikach Cookies pozwalają nam lepiej dostosowywać treść naszego serwisu internetowego na podstawie danych z jakich urządzeń korzystają nasi klienci podczas przeglądania zawartości stron, jakich informacji szukają i jakie strony odwiedzają najchętniej. Zapisujemy Cookies na Państwa komputerze dla umożliwienia identyfikacji Państwa przyszłych wizyt w oparciu o Państwa zainteresowania. Informacje te pomogą przyspieszyć nawigację oraz pomóc Państwu znaleźć potrzebne informacje. Aby zatrzymać zapisywanie plików Cookies na swoim komputerze należy sprawdzić instrukcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach Cookies znajdą Państwo na www.allaboutcookies.org. Ujawnianie informacji i przekazywanie danych osobowych Zapewniamy Państwa, że nie sprzedajmy lub w inny sposób nie przekazujemy Państwa danych osobowych na rzecz osób trzecich, w celu umożliwienia im bezpośredniej sprzedaży produktów i usług. W celu świadczenia usług i dostarczenia produktów przez BP, może się zdarzyć, iż będzie koniecznym udostępnienie Państwa danych osobowych innym firmom działających w ramach grupy BP lub usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu. Z uwagi na to, że BP działa na całym świecie, BP może przesłać Państwa dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże zapewniamy, że zawsze dążymy do tego, aby Państwa dane osobowe posiadały taki sam poziom ochrony jak gdyby pozostawały one nadal w EOG, tj. dążymy do zapewnienia im bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie transferu przekazywanych danych osobowych oraz stosujemy zatwierdzone z godnie z prawem UE mechanizmy zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w tym w szczególności Standardowe Klauzule Ochrony Danych przyjęte przez Komisję Europejską. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez prawo lub gdy ujawnienie następuje w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek ze strony organu administracji lub innym postępowaniem, w związku z którym na BP ciąży obowiązek ujawnienia tych danych. W przypadku, gdy BP podlegać będzie przejęciu lub zbyciu, możemy ujawnić Państwa dane osobowe nowemu właścicielowi firmy. Jak długo przechowujemy dane osobowe Informacje i dane osobowe naszych klientów przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów do jakich te dane zostały zebrane (np. w celu rozpatrzenia reklamacji). Prawa przysługujące naszym klientom W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje PaniPanu prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, • w niektórych sytuacjach – wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • przenoszenia danych do innego Administratora danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • a także cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Za każdym razem podczas podawania swoich danych jesteście Państwo informowani o swoich uprawnieniach przysługujących w konkretnej sytuacji. Zachęcamy Państwa do skorzystania w pierwszej kolejności z procedur reklamacyjnych BP w Polsce. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności lub Państwa danych osobowych, prosimy napisać do nas na adres e-mail: dane@bp.com albo listownie na adres pocztowy: BP Europa SE, Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków Zmiany w Polityce Prywatności Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji. Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności nastąpiła dnia 24 maja 2018 r.
Akceptuję powyższą Politykę prywatności*
Tekst regulaminu
REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO KONTA BP SUPERCARD br Słowniczekbr AdministratorWydawca – BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1.br Stacja Paliw BP – stacja paliw działająca na terytorium Polski pod marką BP lub ARALbr Karta – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, uprawniający do bezgotówkowego zakupu na Stacjach Paliw określonych towarów i usług do wartości środków przekazanych Wydawcy. Zasady korzystania z Karty określa Regulamin Korzystania z Karty BP SuperCard, dostępny na stronie www.bpsupercard.pl. Karta nie jest kartą płatniczą ani innym elektronicznym instrumentem płatniczym.br Użytkownik – posiadacz Karty, który korzysta z Serwisu za pomocą Konta Użytkownika.br Serwis – internetowy system nabywania i zarządzania Kartami, w tym obiegu informacji o Kartach, przypisanych do Kart środkach pieniężnych, transakcjach dokonywanych przy użyciu Kart itp., funkcjonujący na stronie www.bpsupercard.pl.br Konto – indywidualny profil w Serwisie, służący Użytkownikowi do korzystania z funkcjonalności Serwisu.br I. Postanowienia ogólnebr 1. Administrator świadczy Użytkownikom bezpłatną usługę dostępu do Serwisu za pomocą Kont, które w szczególności umożliwiają zarządzanie przypisanymi do tych Kont Kartami, w tym zastrzeganie Kart, monitorowanie ich statusu, podgląd stanu środków pieniężnych dostępnych na Kartach oraz transakcji dokonanych z użyciem tych Kart, jak również przegląd historycznych danych i ich analizę. br 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.br 3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano:br - system operacyjny Windows XP lub wyższy, Linux lub Mac OS X,br - przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7 lub 8, FireFox w wersji 3 lub wyższej, Chrome w wersji 8 lub wyższej.br Ponadto wymagany jest dostęp do konta poczty elektronicznej.br 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. br 5. Użytkownicy zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.br 6. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich aktualnych danych, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu, a w przypadku zmian danych, do ich niezwłocznej aktualizacji.br 7. Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych gromadzonych w Serwisie i zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również przed utratą, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania Użytkowników, w szczególności sprzeczne z regulaminem i przeznaczeniem Serwisu oraz spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności.br 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, w tym awariami i przeszkodami technicznymi, których nie mógł przewidzieć ani uniknąć. br 9. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu na potrzeby bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu.br 10. W szczególnych przypadkach, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu.br 11. Administrator nie odpowiada za utracone korzyści i inne szkody, nie pozostające w bezpośrednim związku z dysfunkcją Serwisu.br 12. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu i zażądać od Administratora usunięcia swojego Konta oraz wszystkich zgromadzonych na nim danych z Serwisu. br II. Funkcjonowanie Serwisubr 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zrejestrowanie się na stronie www.bpsupercard.pl, w wyniku czego zakładane jest Konto. br 2. Do Konta Użytkownik przypisuje dowolną ilość posiadanych przez siebie Kart, pod warunkiem, że nie zostały one wcześniej przypisane do innego Kontabr 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia Konta przez Użytkownika osobie trzeciej. br III. Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.) w celu zgodnego z regulaminem świadczenia opisanej w tym dokumencie usługi. Zakres niezbędnych do świadczenia usługi danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail (opcjonalnie numer telefonu kontaktowego). Ponadto, w ramach zarządzania Serwisem, Administrator przetwarza dane eksploatacyjne, w tym oznaczenia identyfikujące Użytkowników w Serwisie, adres IP oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi, w szczególności informacje dostępne na Koncie.br 2. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Administratora przedmiotowych usług.br 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.br V. Przepisy końcowebr 1. Administrator ma prawo odmówić świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie w przypadku naruszenia jego postanowień lub innego niewłaściwego postępowania Użytkownika.br 2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu należy zgłaszać pod numer: … lub kierować pod adres … Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od chwili ich otrzymania.br 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bpsupercard.pl. br 4. Użytkownicy powinni korzystać z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedozwolone jest wykorzystywanie Konta w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności monitorowanie za jego pośrednictwem życia prywatnego innych Użytkowników, jak również przekazywanie treści o charakterze bezprawnym.br 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w tym pozbawienia go mocy obowiązującej i zakończenia udostępniania Serwisu, w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywać od daty ich publikacji na stronie www.bpsupercard.pl. br
Akceptuję powyższy regulamin*
Zaznaczając kanał komunikacji e-mail wyrażam zgodę na przesyłanie komunikacji o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w tym otrzymywanie komunikacji na podany adres email lub numer telefonu).
Zaznaczając kanał komunikacji sms wyrażam zgodę na przesyłanie komunikacji o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w tym otrzymywanie komunikacji na podany adres email lub numer telefonu).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez BP EUROPA SE Oddział w Polsce w celu marketingu swoich usług.