BP SuperCard - Aplikacja internetowa
iReward24

Jeśli posiadasz już kartę BP SuperCard, w tym miejscu możesz ją zarejestrować.więcej

Zarejestruj kartę

Numer karty*
Kod weryfikacyjny*
Imię*
Nazwisko*
Email*
Numer telefonu
Login*
Hasło*
Powtórzone hasło*
Pytanie*
Odpowiedź*
Klauzula
Administratorem danych osobowych Nabywców i Użytkowników, podanych w formularzu rejestracyjnym, jest BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu umożliwienia zarządzania Kartami. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Polityka prywatności
Ochrona prywatności br Informacje o naszej Organizacji i Stronie Internetowej br BP Europa SE Oddział w Polsce szanuje Państwa prywatność i pragnie ją chronić. Przedstawiamy Państwu niniejsze Zastrzeżenie Prywatności by poinformować o naszej Polityce Prywatnosci i stosowanych w związku z tym praktykach, a także o opcjach, jakie możecie Państwo wybrać a dotyczących sposobu zbierania informacji o Państwu i sposobach jej wykorzystywania. Niniejsza strona jest administrowana zgodnie z prawem polskim. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony. Strona www.bp.pl należy do BP Europa SE Oddział w Polsce. Automatyczne zbieranie danych Automatycznie logujemy domenę i adres IP osoby odwiedzającej naszą stronę te informacje nie identyfikują Państwa jako konkretnej osoby, lecz identyfikują wyłącznie komputer używany do oglądania tej strony. Dane te są wykorzystywane celem sprawdzenia regionu geograficznego, gdzie korzysta się z tej strony oraz jak najlepszego zapewnienia usług, a także celem analizy procesu klikania by lepiej zrozumieć proces wykorzystywania strony przez użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych przez nas usług. Nie łączymy automatycznie zdobywanych w ten sposób informacji z danymi osobowymi o konkretnych osobach. br Cookies br Aby zatrzymać otrzymywanie cookies na swoim komputerze należy sprawdzić instrukcje swojej przeglądarki internetowej. Cookies umieszczane przez nas na Państwa komputerze są znane jako “cookie type” (pliki w stylu cookies), które wygasają po okresie x. W niektórych przypadkach blokowanie cookies może zmniejszyć funkcjonalność niektórych stron i uniemożliwić dostęp do nich - w zależności od wybranych opcji przeglądarki. Cookies to krótkie informacje przechowywane na Państwa komputerze przez serwer prowadzący Stronę. Nie naruszają one Państwa prywatności ani bezpieczeństwa, gdyż przechowują losowo wygenerowany kod identyfikacyjny Państwa komputera. Zapisujemy cookies na Państwa komputerze dla umożliwienia identyfikacji Państwa przyszłych wizyt. W oparciu o Państwa zainteresowania, informacje te pomogą przyspieszyć nawigację, aby pomóc Państwu znaleźć pożądane informacje. Zbieranie i wykorzystywanie danych Kiedy żądacie Państwo udzielenia Wam informacji poprzez tę stronę, możemy potrzebować pewnych informacji o Was. Kiedy piszecie do nas, lub subskrybujecie darmowe wiadomości lub informacje, potrzebujemy poznać Państwa adres e-mail, imię i inne wybrane cechy identyfikacyjne, obejmujące zazwyczaj nazwisko i numer telefonu. Jeżeli pragniecie Państwo kupić informacje, towary, produkty lub usługi, zazwyczaj wymagamy też dodatkowych wybranych szczegółów na temat finansów. Kiedy żądacie Państwo usług lub produktów związanych z zatrudnieniem, zazwyczaj potrzebujemy wybranych danych osobowych, na temat wykształcenia, zatrudnienia, rodziny i finansów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem dostarczenia Państwu informacji, towarów, produktów i usług w formie przez Państwa żądanej. Jeżeli wymagamy podania przez Państwa specjalnych danych osobowych, zapewniamy, że ich zbieranie i wykorzystywanie jest zgodne z zasadami "własciwego prawa" dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności. Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Grupę BP bez Państwa zezwolenia. Jeżeli zapragniemy wykorzystać Państwa dane osobowe dla nowych celów, wykraczających poza ich pierwotne przeznaczenie, będziemy występować o Państwa zgodę. br Dostęp do Państwa danych osobowych br Aby zapytać o dostęp do Państwa danych osobowych lub w przypadku pytań związanych z polityką prywatności, proszę pisać na adres Tomasz.Stanuch@bp.com. Dostarczymy Państwu czytelny egzemplarz przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, w terminie 40 dni wymagany będzie dowód państwa tożsamości. Pozwalamy na weryfikację przez Państwa waszych danych i ich ewentualne wykreślenie, zmianę lub uzupełnienie. Zachowujemy prawo odmowy udostępnienia osobom odwiedzającym stronę kopii ich danych osobowych, lecz zawsze podajemy powody takiej odmowy. Możecie Państwo odwołać się od naszej decyzji o odmowie udostępnienia Państwu Waszych danych osobowych. Udostępnienie danych i opcje Użytkownika Możecie Państwo zakończyć subskrypcję lub zrezygnować z naszych usług w dowolnym czasie, przy czym sposób rezygnacji różni się na różnych stronach BP. Procedura jest prosta. W przypadku ujawniania przez nas Państwa danych osobowych dla powyższego celu, umożliwiamy Państwu rezygnację z takiego ujawniania przez zaznaczenie tego w okienku w miejscu zbierania danych, lub przez wysłanie wiadomości (link e-mailowy), albo listownie na adres (adres pocztowy). W przypadku ujawniania przez nas Państwa danych osobowych dla celów innych niż określono wyżej, umożliwiamy Państwu wyrażenie na to zgody przez ich ujawnieniem. br Dzieci br BP pragnie chronić prywatność dzieci. Zachęcamy więc rodziców i opiekunów do podjęcia aktywnej roli w rozwijaniu dziecięcych zainteresowań internetem. BP świadomie nie zbiera informacji od dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Strony BP nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Bezpieczeństwo Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa oraz zasady i środki techniczne mające na celu zachowanie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych będących pod naszą kontrolą. Zasady te w pełni spełniają wymogi przepisów o ochronie danych osobowych wedle prawa właściwego dla strony www. Środki bezpieczeństwa mają na celu zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi, niewłaściwemu wykorzystaniu lub ujawnieniu danych, nieuprawnionym zmianom i bezprawnemu niszeczeniu lub przypadkowej utracie danych. Obecnie nie umożliwiamy zwiedzającym naszą Stronę opcji bezpiecznej transmisji danych osobowych. br Hyperlinki br Strony BP mogą zawierac, dla Państwa wygody i informacji, linki do stron osób trzecich. Skorzystanie z tych linków oznacza opuszczenie stron www BP i przejście na inne strony. BP nie kontroluje tych stron ani ich praktyk związanych z prywatnością, które mogą różnić się od stosowanych przez BP. Nie odpowiadamy ani nie wydajemy żadnych oświadczeń w odniesieniu do stron osób trzecich. Zastrzeżenie Prywatności BP nie dotyczy danych osobowych udostępnianych przez Państwa osobom trzecim. Zachęcamy Państwa do weryfikacji polityki prywatności każdego przedsiębiorstwa przed udzieleniem mu Państwa danych osobowych. Niektóre przedsiębiorstwa mogą dzielić się swoimi danymi osobowymi z BP lecz działania takie podlegają postanowieniom polityki prywatności tych przedsiębiorstw.
Akceptuję powyższą Politykę prywatności*
Tekst regulaminu
REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO KONTA BP SUPERCARD br Słowniczekbr AdministratorWydawca – BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1.br Stacja Paliw BP – stacja paliw działająca na terytorium Polski pod marką BP lub ARALbr Karta – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, uprawniający do bezgotówkowego zakupu na Stacjach Paliw określonych towarów i usług do wartości środków przekazanych Wydawcy. Zasady korzystania z Karty określa Regulamin Korzystania z Karty BP SuperCard, dostępny na stronie www.bpsupercard.pl. Karta nie jest kartą płatniczą ani innym elektronicznym instrumentem płatniczym.br Użytkownik – posiadacz Karty, który korzysta z Serwisu za pomocą Konta Użytkownika.br Serwis – internetowy system nabywania i zarządzania Kartami, w tym obiegu informacji o Kartach, przypisanych do Kart środkach pieniężnych, transakcjach dokonywanych przy użyciu Kart itp., funkcjonujący na stronie www.bpsupercard.pl.br Konto – indywidualny profil w Serwisie, służący Użytkownikowi do korzystania z funkcjonalności Serwisu.br I. Postanowienia ogólnebr 1. Administrator świadczy Użytkownikom bezpłatną usługę dostępu do Serwisu za pomocą Kont, które w szczególności umożliwiają zarządzanie przypisanymi do tych Kont Kartami, w tym zastrzeganie Kart, monitorowanie ich statusu, podgląd stanu środków pieniężnych dostępnych na Kartach oraz transakcji dokonanych z użyciem tych Kart, jak również przegląd historycznych danych i ich analizę. br 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.br 3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano:br - system operacyjny Windows XP lub wyższy, Linux lub Mac OS X,br - przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7 lub 8, FireFox w wersji 3 lub wyższej, Chrome w wersji 8 lub wyższej.br Ponadto wymagany jest dostęp do konta poczty elektronicznej.br 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. br 5. Użytkownicy zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.br 6. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich aktualnych danych, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu, a w przypadku zmian danych, do ich niezwłocznej aktualizacji.br 7. Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych gromadzonych w Serwisie i zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również przed utratą, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania Użytkowników, w szczególności sprzeczne z regulaminem i przeznaczeniem Serwisu oraz spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności.br 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, w tym awariami i przeszkodami technicznymi, których nie mógł przewidzieć ani uniknąć. br 9. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu na potrzeby bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu.br 10. W szczególnych przypadkach, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu.br 11. Administrator nie odpowiada za utracone korzyści i inne szkody, nie pozostające w bezpośrednim związku z dysfunkcją Serwisu.br 12. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu i zażądać od Administratora usunięcia swojego Konta oraz wszystkich zgromadzonych na nim danych z Serwisu. br II. Funkcjonowanie Serwisubr 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zrejestrowanie się na stronie www.bpsupercard.pl, w wyniku czego zakładane jest Konto. br 2. Do Konta Użytkownik przypisuje dowolną ilość posiadanych przez siebie Kart, pod warunkiem, że nie zostały one wcześniej przypisane do innego Kontabr 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia Konta przez Użytkownika osobie trzeciej. br III. Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.) w celu zgodnego z regulaminem świadczenia opisanej w tym dokumencie usługi. Zakres niezbędnych do świadczenia usługi danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail (opcjonalnie numer telefonu kontaktowego). Ponadto, w ramach zarządzania Serwisem, Administrator przetwarza dane eksploatacyjne, w tym oznaczenia identyfikujące Użytkowników w Serwisie, adres IP oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi, w szczególności informacje dostępne na Koncie.br 2. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Administratora przedmiotowych usług.br 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.br V. Przepisy końcowebr 1. Administrator ma prawo odmówić świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie w przypadku naruszenia jego postanowień lub innego niewłaściwego postępowania Użytkownika.br 2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu należy zgłaszać pod numer: … lub kierować pod adres … Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od chwili ich otrzymania.br 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bpsupercard.pl. br 4. Użytkownicy powinni korzystać z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedozwolone jest wykorzystywanie Konta w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności monitorowanie za jego pośrednictwem życia prywatnego innych Użytkowników, jak również przekazywanie treści o charakterze bezprawnym.br 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w tym pozbawienia go mocy obowiązującej i zakończenia udostępniania Serwisu, w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywać od daty ich publikacji na stronie www.bpsupercard.pl. br
Akceptuję powyższy regulamin*